nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Človeče, prečo si tak málo ceníš seba, keď si taký vzácny Bohu? Prečo zisťuješ, z čoho si stvorený - a načo si stvorený, to neskúmaš? "
Peter Chryzológ

1. Farská ekonomická rada (ďalej len FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

2. FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva.

3. Pri rozhodovaní o závažných ekonomických otázkach, týkajúcich sa hospodárenia farnosti, je potrebné, aby si farár vyžiadal názor FER.

4. Farár je štatutár farnosti s rozhodovacou právomocou a zastupuje farnosť vo všetkých majetkovo-právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať na to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný
za dodržiavanie príslušných zákonov Slovenskej republiky.

5. Členovia FER sú viazaní dodržiavať mlčanlivosť o prerokúvaných otázkach, okrem záležitostí, ktoré sú uznesením FER uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.

6. FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejňovať záležitostí, týkajúce sa farského majetku.

7. Členovia FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými, najmä núdznymi.

FPRFarská pastoračná rada (FPR) je poradným a pracovným orgánom farára (administrátora) podľa Kán. 517 § 1 CIC. FPR spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: 
„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4, 32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácií pastoračného programu.

K úlohám FPR zvlášť patrí podporovať a napomáhať:

Prinášame vám výsledky volieb členov do Farskej rady...

Spolu bolo rozdaných 15. 01. 2017 pri sv. omšiach o 8.00 hod. a o 11.00 hod. 245 hlasovacích lístkov.

Pri obidvoch sv. omšiach 22.1.2017 bolo do volebnej urny vhodených 182 lístkov z toho 1 neplatný, pretože bolo na ňom zakrúžkovaných viac ako 10 členov.

Členovia dosluhujúcej Farskej ekonomickej rady sčítali hlasy z odovzdaných hlasovacích lístkov dňa 25. 01. 2017 na fare. Sčítanie vykonali v zložení Tischliar Ivan, Levák Vladimír a Jozef Ferenc za prítomnosti Marcela Kubinca – farára.

Výsledky hlasovania a počet získaných hlasov: