nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami. "
Leonardo Da Vinci

1. Farská ekonomická rada (ďalej len FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora (ďalej iba farára). Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

2. FER sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva.

3. Pri rozhodovaní o závažných ekonomických otázkach, týkajúcich sa hospodárenia farnosti, je potrebné, aby si farár vyžiadal názor FER.

4. Farár je štatutár farnosti s rozhodovacou právomocou a zastupuje farnosť vo všetkých majetkovo-právnych záležitostiach. Jeho povinnosťou je dbať na to, aby sa farské majetky spravovali podľa noriem, ktoré vydala kompetentná cirkevná autorita. Zároveň je zodpovedný
za dodržiavanie príslušných zákonov Slovenskej republiky.

5. Členovia FER sú viazaní dodržiavať mlčanlivosť o prerokúvaných otázkach, okrem záležitostí, ktoré sú uznesením FER uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po skončení členstva vo FER.

6. FER nikdy nemôže platne konať bez farára. Farárovi jedinému prináleží zverejňovať záležitostí, týkajúce sa farského majetku.

7. Členovia FER majú vždy konať v záujme farnosti a usilovať sa o vytváranie ducha dôvery medzi farárom a veriacimi. Nezabúdajú pritom tiež na ducha kresťanskej solidarity s inými, najmä núdznymi.