nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

" Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. "
Gertrúda von Le Fort
Cirkevná provincia: Západná
Cirkevná provincia je vysoká jurisdikčná jednotka cirkevnej správy.
Cirkevná provincia je viacero (arci)diecéz podriadených arcibiskupovi nadriadenej arcidiecézy. Hlava provincie má titul metropolita. Avšak aj podriadená diecéza môže mať titul arcidiecézy (napr. Trnavská arcidiecéza je podriadená Bratislavskej arcidiecéze).
V súčasnosti je arcibiskup-metropolita stále hlavou cirkevnej provincie, ale je to z väčšej časti len formálne postavenie, a aj podriadené diecézy sú vo väčšine vecí podriadené len pápežovi. Len málo z pozostatkov postavenia metropolitu predstavuje jeho právo menovať dočasného administrátora podriadenej diecézy ak biskup zomrel a pápež nemenoval apoštolského administrátora.
 arcimetropola bratislava
   
Arcidiecéza: Trnavská
Arcidiecéza alebo arcibiskupstvo je cirkevná oblasť spravovaná arcibiskupom. Často sa nesprávne stotožňuje s cirkevnou provinciou. Formálna definícia arci(diecézy) je:
(Arci)diecéza je časť ľudu Božieho, ktorá sa zveruje pastorálnej starostlivosti biskupa za spolupráce duchovenstva, vytvárajúc tak partikulárnu cirkev, oddanú svojmu arcipastierovi, ktorú on skrze Evanjelium a Eucharistiu zhromažďuje v Duchu Svätom a v ktorej je skutočne prítomná a činná jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev Kristova.
arci TT erb
   
Dekanát: Sereď
Kódex kánonického práva v kánone 374 spomína, že Na rozvíjanie pastoračnej starostlivosti spoločnou činnosťou sa viaceré susedné farnosti môžu spojiť do osobitných zoskupení, akými sú dekanáty. Dekan, ktorý sa nazýva arcipresbyter alebo aj iným menom, je kňaz, ktorý je na čele dekanátu. (Kán. 553, § 1 KKP)
erb dekanat sered priehl
   

Farnosť: Šoporňa

"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." (Kán 515, § 1. KKP) "Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista je povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva." (Kán. 519 KKP)

erb stredne

 

PODROBNÝ ZOZNAM FARNOSTÍ DEKANÁTU SPOLU S INFORMÁCIAMI O NICH A KŇAZOCH NÁJDETE NA:
https://sered.fara.sk/dekanat/informacie