nadpis soporna1

  • Vitajte na našom novom webe

  • Ľudové misie

  • Farská púť Rím 1. skupina

  • Farská púť Rím 2. skupina

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

BRATISLAVA 16. septembra 2020 - V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike bol pripravený súbor opatrení, ktoré je potrebné zachovávať v cirkevných spoločenstvách pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach, v závislosti na tom, do ktorej kategórie dané cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá.

"Semafor" s farebnými kategóriami a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov možno nájsť na tomto linku:

https://www.tkkbs.sk/semafor

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob "šachovnice" - tak pri sedení ako aj pri státí - samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu.
 
Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.
 
Veľmi dôležitá je správna a neustála katechéza, čo sa týka rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane, najlepšie pri každej bohoslužbe pred svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne pred prijatím, keď už sú na rade, potom položili pred seba jednu ruku na druhú, prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom sväté prijímanie vložili do úst, znovu založili rúško a až potom sa vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky.
 
Pokiaľ by duchovný spozoroval príznaky koronavírusu priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich v kostole, treba sa riadiť kategóriou 1 - červená farba - a pokynmi dole pod semaforom, hoci sa daná farnosť môže nachádzať v "zelenej zóne". Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov. V prípadne nejasností sa duchovní môžu obrátiť na svojich dekanov, prípadne na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 
 

Typ aktivity

     

Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby, alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, bez spevov, používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku, odstupy aj v presbytériu medzi osobami minimálne 2 metre. Zbory nespievajú.

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, obmedzenie spevov, bez používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku. Zbor spieva v rúškach alebo so sociálnym dištancom 2 metre a viac medzi členmi.

Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby, majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc, spevy povolené. Nepoužívanie sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku. Zbor môže spievať s dodržiavaním opatrení u členov zboru.

Príchod na bohoslužby

Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) a osoby s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné, zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou – nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi! Usmerniť k usadeniu podľa predpisu.

Formou výziev, oznamov a usmernení pre veriacich obmedziť účasť na duchovných a náboženských aktivitách osobám z nasledujúcich skupín: seniori, rizikové skupiny (napr. onkologickí pacienti, osoby s kardiovaskulárnym, imunologickým a respiračným ochorením) na minimálny počet (ideálne vyhradené bohoslužby pre seniorov – krátke, nespievané) a zákaz účasti osobám s akútnou respiračnou infekciou alebo ochorením, pri ktorom je zvýšená telesná teplota (ak je možné zabezpečiť streamovanie, prenosy alebo záznamy z liturgií), kontrolovať nasadenie rúška. Aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou.

Pri vstupe kontrola nasadenia rúška a aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou.

Prijímanie pod obojím a pitie koncelebrujúcich z jedného kalicha

Zakázané

Zakázané

Obmedzené na špeciálne udalosti ako je svadba, a tu len mladomanželia

Spoločenské / skupinové aktivity a agapé

Zakázané, prípadne možné v malých skupinkách do max. 30 detí/ birmovancov + rodinní príslušníci (podľa povolenia RÚVZ) napr. prvé sväté prijímanie, birmovka/konfirmácia (uprednostniť opakované slávenie - t.j. rozdelené - napr. počas niekoľkých nediel alebo dní, tak aby sa zabezpečili potrebné opatrenia). Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Napr. prvé sv. prijímanie, birmovka/ konfirmácia. Možné v menších skupinách podľa RÚVZ. Agapé a iné skupinové aktivity možné pre malé a uzatvorené spoločenstvo do 10 ľudí so záznamom kontaktov. Sedenie v rúškach (okrem času konzumácie potravy), so zachovaním sociálneho dištancu a rozmiestnením stolov na aspoň 2 metre (s obmedzeným počtom osôb za stolom na max 2) a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Obmedzené, čo do počtu osôb podľa platných opatrení Hlavného hygienika alebo RÚVZ, so sociálnym dištancom medzi účastníkmi, a s primeranou hygienou rúk a nosením rúška.

Skríning účastníkov spoločných aktivít mimo liturgie (napr. predmanželské náuky, zvláštne modlitby napr. za zosnulých, a pod.)

Sledovanie príznakov respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam o bezinfekčnosti)

Sledovanie príznakov respiračného ochorenia pri vstupe (ideálne vyplniť záznam o bezinfekčnosti)

Aktívne informovanie účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných podujatiach.

Skríning duchovných, miništrantov, kostolníkov, pomocného personálu a dobrovoľníkov

Teplota a sledovanie príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít (bezprostredne pri príchode). Napr. miništrovanie a lektorovanie (čítanie) a iné úkony nemôžu robiť ľudia s prejavmi respiračnej infekcie. Duchovní by mali pri prejavoch respiračnej infekcie zvážiť maximálne nevyhnutné úkony (ideálne sa izolovať) a zabrániť účasti iných podporných osôb v priestore pri výkone liturgie (napr. miništranti, kostolník a pod.); rozdávaním prijímania má byť v takomto prípade poverená iná osoba na to určená. Duchovný má kontaktovať svojho lekára a nadriadeného (dekan, biskup) so zaslaním interného hlásenia alebo žiadosti o zastupovanie. Znížiť počet litrurgických úkonov na minimum, až ich dočasné zastavenie (podľa možností) počas liečby.

Teplota a sledovanie príznakov každý deň pred začiatkom spoločných aktivít (bezprostredne pri príchode) napr. miništrovanie a lektorovanie (čítanie) a iné úkony.

Aktívne informovanie o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných podujatiach.

Skríning ďalších osôb (napr. administratívne úkony na farských úradoch)

Sledovanie príznakov pri príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky, nahlásenia pohrebov a pod.)

Sledovanie príznakov pri príchode do budovy (napr. krstné a sobášne náuky, nahlásenia pohrebov a pod.)

Aktívne informovanie účastníkov (aj formou plagátov) o opatreniach a potrebe bezinfekčnosti pri spoločných podujatiach

Udeľovanie sviatostí pri ktorých dochádza ku kontaktu (pomazanie chorých, krst, sobáš)

Vyhradený priestor. Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých. Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

Vyhradený priestor. Dôkladná hygiena rúk. Nemá byť realizované skupinové vysluhovanie sviatostí ale individuálne pri pomazaní chorých. Liturgia trvá nevyhnutne dlhú dobu. Dodržiavajú sa prísne opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

Dôkladná hygiena rúk. Dodržiavajú sa opatrenia z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

Udeľovanie sviatostí v domácom a nemocničnom prostredí infikovanej osobe na COVID-19

Len ak je to nevyhnutné, udeľovať v domácom prostredí - tam nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

V domácom prostredí nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

V domácom prostredí nosenie štítu, rúška, rukavíc, plášťa a návlekov v prípade zaopatrovania chorého s pozitivitou COVID-19 alebo u suspektných osôb. U negatívnych opatrenia ako z časti Všeobecné opatrenia kontroly zdroja nákazy.

V nemocničnom prostredí a zariadení sociálnych služieb sa postupuje striktne podľa smerníc príslušného zariadenia.

OOPP

Všetci duchovní nosia OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu nosiť vlastné rúška, ale pri starostlivosti o veriacich (zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, hospicu) musia mať predpísané certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Duchovní môžu nosiť vlastné rúška, ale pri starostlivosti o veriacich (zaopatrovanie, blízky kontakt, návšteva v nemocnici, zariadení sociálnych služieb, hospicu) musia mať predpísané certifikované rúška, respirátor alebo štíty.

Všetci duchovní nosia OOPP, keď spolupracujú pri starostlivosti a duchovnom sprevádzaní veriacich, predsedaní liturgie, realizácii duchovných úkonov a pod. podľa zásad uvedených v odporúčaniach pre OOPP u duchovných. Nosenie rúšok podľa príslušných aktivít.

Akonáhle je duchovný testovaný ako pozitívny na COVID-19, dekanát/ diecéza preberá poskytovanie duchovnej služby a pozitívny duchovný je karantenizovaný minimálne 10 dní resp. podľa klinického vývoja ochorenia a rozhodnutia RÚVZ. Duchovný/ správca farnosti/ diakonie ihneď v spolupráci s RÚVZ realizuje dohľadávanie kontaktov pre identifikáciu úzkych kontaktov medzi veriacimi (odovzdá aj zoznamy veriacich, u ktorých bol, a to 2 dni pred prvými príznakmi, resp. v deň realizácie výteru, ak sa jedná o asymptomatickú osobu. Úzky kontakt je definovaný v usmernení Hlavného hygienika (kontakt s pozitívnou osobou po dobu viac ako 15 min a menej ako 2 metre na vzdialenosť). Duchovný spolu s RÚVZ epidemiológom vyhodnocuje riziko pre každý blízky kontakt (vrátane posúdenia nosenia OOPP). Spolupracovníci a veriaci, ktorí boli ako blízke kontakty v akomkoľvek riziku, majú byť 10 dní izolovaní a precízne monitorovaní. Testovanie všetkých symptomatických osôb má byť prioritou.