nadpis soporna1

 • Vitajte na našom novom webe

 • Ľudové misie

 • Farská púť Rím 1. skupina

 • Farská púť Rím 2. skupina

" Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami. "
Leonardo Da Vinci

FPRFarská pastoračná rada (FPR) je poradným a pracovným orgánom farára (administrátora) podľa Kán. 517 § 1 CIC. FPR spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti podľa slov: 
„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ (Sk 4, 32). FPR sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácií pastoračného programu.

K úlohám FPR zvlášť patrí podporovať a napomáhať:

 • Uskutočňovať pastoračné plány, ktoré určí diecézny biskup
 • Dôstojne sláviť liturgiu
 • Teologickú vzdelávaciu činnosť
 • Spoločnými úlohami a akciami posilňovať vedomie spoločenstva
 • Charitatívnu činnosť
 • Riešiť iné problémy farského života ako to požaduje farár (administrátor)

Na dosiahnutie týchto cieľov si FPR vytvára podľa pomerov vo farnosti potrebné štruktúry, ktoré nazývame sekcie. Sú to najmä tieto:

 • Liturgická sekcia má napomáhať prácu všetkých poverených úlohami pri liturgii.
 • Evanjelizačno-katechetická sekcia napomáha pri inkulturácii Evanjelia, uskutočňovaní pastoračných plánov a vzdelávacích programoch vo farnosti, stará sa o rozširovanie katolíckej tlače, fungovanie farskej knižnice, stará sa o katechizačnú činnosť vo farnosti a to tak pri katechizácii detí, mládeže ako aj dospelých.
 • Organizačná sekcia napomáha organizovanie potrebných prác vo farnosti.
 • Charitatívna sekcia má na starosti duchovnú i hmotnú starostlivosť o núdznych a chorých.

Ak je potrebné, môže FPR ustanoviť ďalšie sekcie na špeciálne úlohy a vymedzí im právomoc s potvrdením farára (administrátora).

Farská pastoračná rada je volená na obdobie piatich rokov. Preložením farára zaniká právo členstva vo farskej pastoračnej rade, ak jeho nástupca nerozhodne inak.